Van der Sluis Transport heeft het initiatief genomen om de uitstoot van CO2 als gevolg van haar activiteiten structureel terug te dringen.

Uit de emissie inventarisatie blijkt dat onze vrachtwagens en kranen verantwoordelijk zijn voor 99% van de totale uitstoot. Omdat hier de meeste winst te behalen valt, ligt onze focus voornamelijk op het terugdringen van het brandstofverbruik. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van alternatieve brandstoffen, in te zetten op een efficiënte planning en door onze deelname aan een DKTI-proeftuin. De uitwerking van deze initiatieven kunt u vinden in ons Energie Management Actieplan.

Verdere inspanningen op het gebied van CO2-reductie worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van onderstaande documenten.

A. Inzicht
-

Hier naast vindt u een overzicht met onze emissies. Onderverdeeld in scope 1 & 2. Scope 1 staat voor alle emissies door gas en brandstof (eigen wagenpark en materieel). Scope 2 staat voor alle emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, emissies door zakelijke vliegkilometers en emissies door zakelijk gereden kilometers met privéauto’s. Binnen scope 2 veroorzaken wij geen uitstoot. Dit komt omdat wij gebruik maken van 100%  groene energie.

Reductie

Vanuit onze emissie inventarisatie hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag om onze voetprint te reduceren. De verdere uitwerking van de doelstellingen is opvraagbaar bij de directie en de VGM-coördinator binnen Van der Sluis Transport B.V.

Energie Management Actieplan

C. Transparantie en Communicatie

Van der Sluis Transport  BV communiceert zowel intern als extern helder over haar carbon footprint en reductiedoelstellingen.  Intern om de betrokkenheid van medewerkers in de organisatie te vergroten en ze te stimuleren actief mee te denken over mogelijkheden om zuinig om te gaan met brandstoffen en energie. Via deze pagina op onze website proberen wij u periodiek op de hoogte te houden van ons CO2 presteren. Van der Sluis Transport B.V. heeft een communicatieplan opgesteld dat beoogd bovenstaande doelen te bereiken.

D. Participatie

Van der Sluis Transport neemt tevens deel aan overkoepelende initiatieven zoals de DKTI-proeftuin. Lokaal en regionaal worden initiatieven ontwikkeld om de emissie van CO2 te beperken. Meer hierover in ons CO2 participatieplan.

Initiatieven en participaties

Meer weten?

Mocht u nog vragen of verbeterpunten voor ons hebben betreft onze CO2 reductie dan horen we dat graag! Contact opnemen kan door op deze site op info en vervolgens op contact te klikken.