CO2-Prestatieladder

Van der Sluis Transport BV heeft het initiatief genomen om de uitstoot van CO2 als gevolg van haar activiteiten structureel terug te dringen.

Uit de uitgevoerde energie-analyse blijkt dat 99% van de totale emissie van CO2 voor rekening komt van de inzet van vrachtwagens, kranen en dergelijke. Het overige deel is afkomstig van verwarming, verlichting, aandrijving machines en dergelijke.  De aandacht voor reductie van de CO2 emissie van ons bedrijf richt zich dan ook primair op het terugdringen van het brandstofverbruik.

Duurzame bedrijfsvoering

Naast CO2-reductie investeert Van der Sluis Transport BV op vele manieren in een duurzame bedrijfsvoering. Ons uitgangspunt is hierbij dat onze bedrijfsactiviteiten zo weinig mogelijk milieubelasting mogen veroorzaken en dat de bewustwording bij onze medewerkers groeit.

Hiertoe worden uiteenlopende initiatieven genomen, welke gericht zijn op zowel de techniek (zuinigere en schone voertuigen), het gedrag (milieubewust rijden en/of draaien) en de organisatie (planning van transporten en inzet van machines).

De inspanningen op het gebied van CO2-reductie worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van onderstaande documenten.

Inzicht
Het eerste jaar waarvoor we de CO2 emissie in kaart hebben gebracht, was 2013. De directie van Van der Sluis Transport  BV heeft haar ambitie om te komen tot CO2 reductie bekrachtigd in de Beleidsverklaring CO2.


Reductie

Vanuit bovenstaand inzicht hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag om onze voetprint te reduceren. De verdere uitwerking van de doelstellingen is opvraagbaar bij de directie en de VGM-coördinator binnen Van der Sluis Transport B.V.
Energie management actieplan

Transparantie/Communicatie

Van der Sluis Transport  BV communiceert zowel intern als extern helder over haar carbon footprint en reductiedoelstellingen.  Intern om de betrokkenheid van medewerkers in de organisatie te vergroten en ze te stimuleren actief mee te denken over mogelijkheden om zuinig om te gaan met brandstoffen en energie. Via deze pagina op onze website proberen wij u periodiek op de hoogte te houden van ons CO2 presteren. Van der Sluis Transport B.V. heeft een communicatieplan opgesteld dat beoogd bovenstaande doelen te bereiken.
CO2 Bewust Certificaat

Participatie

Naast werken aan CO2-reductie binnen de eigen organisatie, wil Van der Sluis Transport  BV actief deelnemen aan overkoepelende initiatieven op dit vlak.
Lokaal en regionaal worden initiatieven ontwikkeld om de emissie van CO2 te beperkten.
CO2 participatieplan

Mocht u nog vragen of verbeterpunten voor ons hebben betreft onze CO2 reductie dan horen we dat graag! Contact opnemen kan via info@vandersluistransport.nl.